ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ದಿ Kerry Blue Terrier Foundation ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರ್ರಿ ಬ್ಲೂ ಟೆರಿಯರ್ ತಳಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ದತ್ತಿ.

Kerry Information

We host the most extensive library of Kerry Blue information on the worldwide web.

Start with the basics or select a category.

ವರ್ಗಗಳು

ಮೆನು

Worldwide Kerry Community

The KTBF community has 4000+ members distributed across the globe with active Kerry communities in 20+ countries.

Kerry Blue Terrier Rescue

A large portion of our foundations resources go to Kerry Blue Terrier Rescue, learn more at our Rescue Homepage.

Member Listings

Find Kerry Blue Terrier resources in your area!

Pinterest ಮೇಲೆ ಇದು ಪಿನ್

ಟಾಪ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್

Become a patron member of KBTF!

Your membership directly supports our rescue & rehoming program.